Sumár iniciatív za SNS

Klub poslancov NR SR za Slovenskú národnú stranu

Sumár (35) novelizovaných zákonov v 4.volebnom období (júl 2006 až november 2009) z iniciatívy alebo spolupodieľaním sa poslancov za SNS, pričom niektoré boli navrhnuté opakovane (napr. zákonník práce, zákon o Bratislave, zákon o obecnom zriadení):

-       zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
-       zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
-       zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch
-       zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
-       zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
-       zákon č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
-       návrh nového zákona o hydrologickej službe a meteorologickej službe vo verejnom záujme 
-       zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách
-       zákonč. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
-       zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov
-       zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách
-       zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách
-       vydanie nového zákona o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku
-       novýzákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom 
-       zásadný návrh na zmenuzákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)
-       zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok
-       zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
-       zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
-       zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
-       zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
-       zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
-       zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch
-       zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
-       zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR
-       zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
-       zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch
-       zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti
-       zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách
-       zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
-       zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
-       návrh na vydanie zákona o Slovenskom Červenom kríži
-       zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
-       návrh zákona na podporu vlastenectva
-       návrh zákona o zriadení slovenského historického ústavu v Ríme